Clearance

Als een belanghebbende een reclame-uiting ter beoordeling voorlegt aan de Keuringsraad, werkt het als volgt:

 1. Ter verkrijging van een toelatingsnummer dient in een zo vroeg mogelijk stadium de conceptadvertentie, de concepttekst van de radiocommercial, het concept-story-board van de tv-commercial of, in geval van een ander type uiting, enig ander concept van de reclame-uiting aan de Keuringsraad te worden voorgelegd.

 2. Elk voorgelegd concept dient te worden vergezeld van de verpakkings- en gebruiksaanwijzing tekst, behalve als het om geregistreerde geneesmiddelen gaat.

 3. Bij reclame-uitingen voor uitwendige gezondheidsproducten, waarin een gezondheidsaanprijzing wordt gehanteerd, dient de aangeprezen werking aannemelijk te zijn. Om de aannemelijkheid van de gezondheidsclaim te kunnen aantonen moet de importeur/producent over objectieve gegevens beschikken waaruit de werking of eigenschap blijkt. Het begrip objectieve gegevens wordt nader omschreven als: 'wetenschappelijke artikelen uit gerenommeerde tijdschriften of vergelijkbare bronnen. Pamfletten, folders en verklaringen van individuele wetenschappers kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.'
  Bij een haar bekend gezondheidsproduct waarvan zij de aangeprezen werking niet onaannemelijk acht, zal de Keuringsraad in het algemeen niet verlangen om daarvoor (opnieuw) schriftelijk bewijsmateriaal te overleggen, mits er -blijkens een schriftelijke verklaring van de adverteerder- geen wijzigingen in de productspecificaties en -informatie zijn opgetreden.
  Indien de Keuringsraad een reclame-uiting ontoelaatbaar acht, heeft de adverteerder de gelegenheid om gegevens aan te dragen of anderszins zaken te verduidelijken, teneinde de bezwaren weg te nemen.
  N.B. Een aan de reclame-uiting van een gezondheidsproduct verleende toelating kan nimmer worden beschouwd als een verleende goedkeuring aan de eigenschappen of kwaliteit van het gezondheidsproduct zelf.

 4. Bij reclame-uitingen voor gezondheidsproducten waarop de Claimsverordening van toepassing is, dient de aangeprezen werking van het betreffende nutri├źnt overeen te komen met een door de Europese Commissie toegelaten claim.

 5. Nadat toelating is verleend op basis van het voorgelegde concept van de reclame-uiting, wordt de reclame-uiting voorzien van een toelatingsnummer. In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn ongewijzigd onbeperkt geldig. Voor websites geldt dat hiervoor een compliance formulier ingediend wordt bij de Keuringsraad.

 6. De diensten van de Keuringsraad worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever volgens vastgestelde tarieven.

 7. Bij het aanbieden van de reclame-uiting aan de media dient voor de eerste plaatsing/ uitzending per medium een van een toelatingsnummer voorziene uiting c.q. storyboard bij de betreffende advertentie-exploitant te worden aangeleverd. Tijdens de geldigheidsduur van het toelatingsnummer is herplaatsing dan onbeperkt mogelijk.

 8. Op alle reclame- en promotiemateriaal met uitzondering van verpakkingen, radio- en tv-reclame, moet het toelatingsnummer worden meegedrukt. Voor eigen uitgaven geldt expliciet dat een toelatingsnummer alleen wordt afgegeven nadat de definitieve opmaak ter beoordeling is voorgelegd. De vermelding van het toelatingsnummer mag nooit wervend zijn, maar dient in een klein lettertype of in het colofon te geschieden.

 9. Wijzigingen in de tekst of illustratie maken de toelating ongeldig.

 10. De Keuringsraad kan een toelatingsnummer tijdens de geldigheidsduur herroepen indien dit door nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden noodzakelijk wordt geacht. Bij uitwendige gezondheidsproducten kan zij eveneens verlangen alsnog of nader bewijsmateriaal te overleggen indien er twijfels zijn gerezen over de aannemelijkheid van de aangeprezen werking.

 11. Na verstrijken van de geldigheidsduur kan de toelating voor maximaal dezelfde duur worden verlengd. De adverteerder dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Een maand voor het aflopen van de geldigheidsdatum ontvangt de adverteerder een herinnering.