Monitoring

De Keuringsraad heeft ook als taak het monitoren van publieksuitingen van geneesmiddelen, medische (zelfzorg) middelen en gezondheidsproducten. Dit houdt in dat als de Keuringsraad van mening is dat een publieksuiting in strijd is met één van de Codes, zij de betreffende adverteerder aanschrijft en verzoekt de uiting aan te passen. Bij het uitblijven van een reactie, stuurt de Keuringsraad tot tweemaal toe een herinnering. Indien de desbetreffende adverteerder niets van zich laat horen en/of de uiting niet aanpast, start de Keuringsraad procedures richting ofwel de handhavende instanties (IGZ of NVWA) ofwel de Reclame Code Commissie. In uitzonderlijke gevallen kan ook worden gekozen voor een rechterlijke procedure.

Wie start monitoring op?

De Keuringsraad kan zelf monitoring opstarten als zij een publieksuiting, in strijd met één van haar Codes, onder ogen krijgt. Ook een bedrijf kan een melding doen waarna de Keuringsraad monitoring opstart. Dit kan geheel anoniem. Wel is het belangrijk dat de melder zo concreet mogelijk aangeeft waarom de publieksuiting in strijd zou zijn met een van de Codes. De melding kan per mail of brief gestuurd worden aan de Keuringsraad. Consumenten die een klacht hebben over een uiting worden doorverwezen naar de Reclame Code Commissie.

Waarom monitoring?

Sommige partijen vinden het vervelend om monitoring bij de Keuringsraad aan te melden. Doordat we te maken hebben met zelfregulering, is juist monitoring een mooi instrument om partijen aan te spreken. Op deze manier proberen we een level playing field te creëren.